Barsu Repository

Кафедра филологии

Кафедра филологии

Recent Submissions

 • Косціна, Ж. В. (БарДУ, 2015)
  Прапанаваныя пытанні і заданні дапамогуць у асэнсаванні жыццёвага і творчага шляху Яна Чачота, прадстаўніка беларускай літаратуры XIX ст., а таксама твораў аўтара з мэтай практычнага выяўлення асаблівасцей паэзіі і ...
 • Головко, Ж. А.; Ермалович, Н. В. (БарГУ, 2016)
  Представлены единицы речевого этикета, приводятся примеры их использования на русском и белорусском языках, комментируется сфера употребления; даётся пояснение конкретной ситуации. Словесное и графическое иллюстрирование ...
 • Пучынская (Грыцаль), Т. М. (Тэхнапрынт, 2004)
  У дапаможніку разглядаюцца творы вядучых беларускіх пісьменнікаў у цеснай узаемасувязі з мастацкімі набыткамі еўрапейскай і сусветнай літаратуры. Пазначаны шлях і прыемы развіцця чытацкіх зацікаўяенняў на аснове паглыблення ...
 • Бабенко, Л. Ф.; Прокофьева, Л. В. (РИО БарГУ, 2011)
  В сборник методических материалов вошли сценарии утренников, развлечений, забав, представленные студентами в качестве самостоятельных разработок к практическим занятиям по мировой и отечественной детской литературе. Во ...
 • Бабенко, Л. Ф.; Прокофьева, Л. В. (РИО БарГУ, 2011)
  В сборник методических материалов вошли сценарии утренников, развлечений, забав, представленные студентами в качестве самостоятельных разработок к практическим занятиям по мировой и отечественной детской литературе. В ...
 • Косціна, Ж. В. (РВА БарДУ, 2011)
  У зборніку метадычных матэрыялаў прапанаваны тэатрэтычныя палажэнні пра сентыменталізм, рамантызм і рэалізм, а таксама творы беларускіх і замежных аўтараў з мэтай практычнага выўлення асаблівасцей бытавання дадзеных ...
 • Косціна, Ж. В. (РВА БарДУ, 2011)
  У зборніку метыдычных матэрыялаў прапанаваны разгляд жыццёвага і творчага шляху Вінцэся Каратынскага, прадстаўніка беларускай літаратуры XIX ст., а таксама творы аўтараў з мэтай практычнага выяўлення асаблівасцей паэзіі ...
 • Канцавая, Г. М.; Шавель, В. М.; Швед, М. В. (РВА БарДУ, 2011)
  Зборнік мае тэарэтычнае і практычнае прызначэнне. Змяшчае тэарэтычныя звесткі, практычныя, тэставыя заданні па тэмах раздзела «Марфалогія»: «Назоўнік як часціна мовы», «Прыметнік як часціна мовы», «Лічэбнік як часціна ...
 • Пучынская, Т. М. (РИО БарГУ, 2009)
  Разглядаецца сучасная беларуская проза праз прызму жанравай спецыфікі на прыкладзе аналізу творчасці В. Быкава, В. Казько. Даказваецца, што магчымасці жанру як універсальнай літаратуразнаўчай катэгорыі дазваляюць паслядоўна ...
 • Ермалович, Н. В. (РИО БарГУ, 2015)
  Представлены краткие теоретические сведения по разделу, практические задания и упражнения, тренировочные и контрольные тесты с ключами для проверки и самопроверки. Предназначено для студентов специальностей «Начальное ...
 • Гацко, А. М. (БарДУ, 2010)
  Разглядаюцца асноўныя падыходы да арганізацыі работы па ўдасканаленні моўнай падрыхтоўкі будучых спецыялістаў. Выкладзены тэарэтычныя асновы педагагічнага ўзаемадзеяння як сістэмаўтваральнага кампанента прафесійнай адукацыі, ...
 • Голуб, И. А.; Майсюк, О. Н.; Томчик, Д. С. (БарГУ, 2015)
  В книге собраны тексты с заданиями. Включены авторские тексты, отрывки из произведений белорусских писателей, белорусские народные сказки, легенды, притчи, тексты социокультурной, исторической, географической тематики, ...
 • Томчык, Д. С. (БарДУ, 2010)
  Вучэбна-метадычны дапаможнік прызначаны для арганізацыі самастойнай працы студэнтаў па найбольш аб’ёмным раздзеле дысцыпліны «Гісторыя беларускай мовы» - фанетыцы. Матэрыял падрыхтаваны ў адпаведнасці з тыпавой праграмай ...
 • Головко, Ж. А.; Ермалович, Н. В.; Бабенко, Л. Ф. (БарГУ, 2010)
  Представлены тексты литературно-художественных произведений по современной русской и зарубежной детской литературе, которая является компонентом курса мировой детской литературы. Призвана оказать помощь в овладении детской ...
 • Нестерович, Т. И. (БарГУ, 2010)
  Пособие состоит из теоретической части, в которую вошли материалы исследования по проблеме эстетического идеала - Живой Души - в творчестве Н. В. Гоголя. Автор пособия подробно рассматривает ее на основе «Выбранных мест ...
 • Белая, А. І. (БарДУ, 2011)
  У дапаможніку прадстаўлены аўтарскія падыходы да літаратуразнаўчай і метадычнай інтэрпрэтацыі лірычных, ліра-эпічных і эпічных твораў У. Караткевіча, што ўваходзяць у школьную праграму. Асаблівая ўвага нададзена раману ...
 • Урбановіч, Л. У. (БарДУ, 2006)
  Тэставыя заданні, падрыхтаваныя ў адпаведнасці з праграмай па беларускай літаратуры для паступаючых у ВНУ рэспублікі, ахопліваюць шырокае кола тэм (ад старажытнасці да канца XX ст.) і разлічаны на сістэматызацыю, абагульненне ...

Показать еще