DSpace Repository

Змястоўная форма «вясковага» рамана ў беларускай прозе 1956-1965 гадоў (да праблемы літаратурных дыскусій)

Show simple item record

dc.contributor.author Новосельцева, Г. В.
dc.contributor.author Навасельцава, Г. В.
dc.contributor.author Navaseltseva, G. V.
dc.coverage.spatial Барановичи en_US
dc.date.accessioned 2019-01-24T11:13:59Z
dc.date.available 2019-01-24T11:13:59Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Навасельцава, Г. В. Змястоўная форма «вясковага» рамана ў беларускай прозе 1956-1965 гадоў (да праблемы літаратурных дыскусій) / Г. В. Навасельцава // Вестник БарГУ. Сер. Педагогические науки. Психологические науки. Филологические науки. – 2018. – Вып. 6. – С. 130–138. en_US
dc.identifier.other ББК 83.3(4Беи=411.3)6
dc.identifier.uri http://rep.barsu.by/handle/data/4430
dc.description Вестник БарГУ. Сер. Педагогические науки. Психологические науки. Филологические науки. – 2018. – Вып. 6. – 144 с. en_US
dc.description.abstract Эстэтычны ўзор «вясковага» рамана, якім выступаў шматгеройны сацыяльна-бытавы раман з элементамі этнаграфізму (А. Чарнышэвіч «Світанне», П. Пестрак «Серадзібор»), змяняецца пад уплывам як літарататурных, так і пазалітаратурных фактараў. Творчая манера І. Мележа («Людзі на балоце», «Подых навальніцы») не толькі раскрывае наватарства аўтара, але і дазваляе прасачыць унутрыжанравую эвалюцыю. І. Мележ, у параўнанні з А. Чарнышэвічам і П. Пестраком, адмовіўся ад падзейнасці як вядучага эстэтычнага прынцыпу адлюстравання рэчаіснасці, выразна раскрыў раманную сітуацыю, акрэсліў галоўных герояў і герояў так званага мікраасяроддзя. Пісьменнік выявіў рэпрэзентатыўных персанажаў, якія выступаюць носьбітамі аўтарскай думкі, перажываюць духоўную эвалюцыю, а не з’яўляюцца статычнымі, адмовіўся ад сацыялагічнай зададзенасці і спрошчанасці. У выніку быў створаны новы ўзор шматгеройнага рамана, плённы для мастацкай распрацоўкі вясковай тэмы. The aesthetic model of the “village” novel, which is a multi-hero social-and-domestic novel with elements of ethnography (e.g., “Dawn” by A. Chernyshevich, “Seradibor” by P. Pestrak), changes under the influence of both literary and extraliterary factors. The creative manner of I. Melezh (“People in the swamp”, “Storm breathing”) not only reveals the author’s innovation, but also allows us to examine the evolution of the genre. I. Melezh, compared with A. Chernyshevich and P. Pestrak, refused eventness as the leading aesthetic principle of reflection of reality; he clearly revealed a novel situation, outlined the main characters and heroes of the so-called microenvironment. The writer found the representative characters, who act as carriers of the author’s thoughts, experience spiritual evolution and are not static; he abandoned sociological stereotypes and simplicity. As a result, a new model of multi-hero novel was founded, which was fruitful for the artistic development of the rural theme. en_US
dc.language.iso bel en_US
dc.publisher БарГУ en_US
dc.subject беларуская літаратура en_US
dc.subject проза en_US
dc.subject вясковы раман en_US
dc.subject тэматыка en_US
dc.subject праблематыка en_US
dc.subject Чарнышэвіч А. en_US
dc.subject Пестрак П. en_US
dc.subject Мележ І. en_US
dc.subject литературоведение en_US
dc.subject белорусская литература en_US
dc.subject деревенский роман en_US
dc.title Змястоўная форма «вясковага» рамана ў беларускай прозе 1956-1965 гадоў (да праблемы літаратурных дыскусій) en_US
dc.title.alternative Substantial form the “village” novel in the belarusian prose 1956—1965 (a literary discussion issue) en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account